Derfor er 16-30-åringene satsingsområde

Derfor er 16-30-åringene satsingsområde

I informasjonsinnhentingen til 2020-prosjektet har ungdom og unge voksne vært hyppig nevnt. Aldersgruppene fra 16 til 30 år er, med noen viktige unntak, lite synlige i Den norske kirke i Stavanger. Fram til juni 2017 vil prosjektet forsøke å finne ut hvorfor det er slik, og hvorvidt det kan være annerledes. 

Vi vil skaffe en oversikt over hva som faktisk gjøres for disse målgruppene i de 17 menighetene. Hva lykkes vi med? Finnes det suksesskriterier vi kan dele med hverandre? Og hva er suksessopskriften i de kristne miljøene på utsiden av, eller i periferien til Den norske kirke? Hva kjennetegner miljøene som lykkes i å samle mange mellom 16 og 30 både her i byen og andre steder? 

Et annet spørsmål er hva kirken vil 16-30-åringene? Hvilket språk og hvilken type kommunikasjon er det kirken møter ungdom og unge voksne med? I hvilken grad er det samsvar mellom hva kirken på den ene siden og målgruppen på den andre siden opplever som relevant?

I tillegg til relevans, spør vi også om organisasjonskulturen og ressursbruken i kirken ovenfor 16-30-åringene. Jobber vi på riktig måte? Bruker vi ressursene best mulig?

1.juni 2017 vet vi forhåpentligvis atskillig mer om dette enn i dag. Ikke minst blir det viktig å få hhv. 16-19-åringene og 19-30-åringene i tale selv. Alle som har innspill på temaet, er velkomne til å ta kontakt på tor.magne.nesvik@stavanger.kommune.no


Del denne artikkel på e-post