Neste prosjektfase vedtatt i Fellesrådet

Neste prosjektfase vedtatt i Fellesrådet

Fellesrådets septembermøte markerte overgangen fra første til andre prosjektfase. Målene for prosjektet ble tydeliggjort:

Kirken i Stavanger i 2020 skal:

-være relevant ved å være nær, tilgjengelig, synlig, tydelig og aktuell.
-ha en organisasjonskultur som er forankret, nysgjerrig og dynamisk.
-benytte ressursene på en måte som tjener menneskene i byen som helhet.

Videre besluttet møtet følgende arbeidsform i andre fase:

3 satsningsområder fra oktober 2016 til 1.juni 2017:

- "Kirkens diakonale fokus"
- "Kirkens hellige handlinger" 
- "Kirken for ungdom"

Et fjerde område skal i tillegg dekke inn prosessene som er i gang både i lokalmenighet, på kommunalt nivå, bispedømmenivå og nasjonalt bl.a. knyttet til kirkens struktur, byråkrati, samarbeidsmuligheter og kommunikasjon med befolkningen.

De tre satsingsområdene er viktige for kirken hver for seg, og er områder som har skapt mest engasjement i informasjonsinnhentingsfasen. De er svært gode innfallsvinkler til å spørre etter kirkens relevans, organisasjonskultur og ressursbruk. De er grenseoverskridende, i den forstand at de forutsetter tett samarbeid både mellom menighetsråd, bispedømme og fellesråd, og de angår både frivillige og de forskjellige faggruppene blant de ansatte. De tre områdene har dessuten stor overføringsverdi til de kirkelige sektorene som ikke nevnes spesifikt.

Framover skal det altså jobbes med disse temaene, før erfaringene fra dette arbeidet kan danne grunnlag for prosjektets tredje fase neste år.
Slik kan prosjektet legge fram en samlet rapport om kirken i Stavanger mot 2020 når den toårige prosjektfasen avsluttes i desember 2017, og en går over i en konkret endringsfase i 2018-2019.

 

Referat fra styringsgruppemøtet 29.september, med FR-vedtaket og andre styringsdokumenter som vedlegg kan leses ved å trykke her.

Power Point med aktualisering av prosjektfasen, presentert for menighetenes daglige ledere 04.10.16


Del denne artikkel på e-post