Ungdom

Diakoni

Hellige handlinger

Annet

Velkommen til nettsiden for prosjektet "Kirken i Stavanger mot 2020"!

På denne siden finnes generell informasjon om prosjektet "Kirken i Stavanger mot 2020". I perioden oktober 2016 - juni 2017 organiseres arbeidet under fire faner. Nyheter fra hvert av områdene finnes ved å trykke på bildene ovenfor.

Fellesmøte for alle menigheter 29.mars kl. 18-21 i Varden kirke

For tredje år på rad arrangeres fellesmøte for de 17 menighetenes Arbeidsutvalg og Fellesrådsrepresentanter. På møtet oppsummeres tilbakemeldingene menighetsrådene har gitt på de tre temaene 16-30, diakoni og hellige handlinger, og vi konkretiserer veien videre fram til rapporten om "Kirken i Stavanger mot 2020" skal legges fram i sommer. Menighetsrådsleder, nestleder, FR-representant, daglig leder og sokneprest bes møte!

Spørsmål til de 17 menighetsrådene

Fra midten av november og fram til 5.mars bes menighetene drøfte spørsmål knyttet til prosjektets tre dypdykk. Spørsmålene ligger her, og dreier seg bl.a. om hvordan en skal gjøre gode prioriteringer når det finnes mange viktige saker og begrensede ressurser.

Styrings- og endringstempo

Fellesrådet vedtok en prosjektplan basert på at konkrete endringer skal iverksettes i 2018-2020. Samtidig skal overmodne endringsprosesser foregå i et høyere tempo. Men ved å bruke noe tid på å definere endringene, blir det bedre anledning for menighetsrådene til å prege prosjektet og jobbe med de samme prosessene lokalt i menigheten.

Tidslinjen for prosjektet ser dermed ut som dette:

Prosjektfasen fra 1.oktober 2016 til 1.juni 2017 vedtatt av Fellesrådet

Fellesrådets septembermøte markerte overgangen fra første til andre prosjektfase. Målene for prosjektet ble tydeliggjort:

Kirken i Stavanger i 2020 skal:

-være relevant ved å være nær, tilgjengelig, synlig, tydelig og aktuell.
-ha en organisasjonskultur som er forankret, nysgjerrig og dynamisk.
-benytte ressursene på en måte som tjener menneskene i byen som helhet.

Videre besluttet møtet følgende arbeidsform i andre fase:

3 satsningsområder fra oktober 2016 til 1.juni 2017:

- "Kirkens diakonale fokus"
- "Kirkens hellige handlinger" 
- "Kirken for ungdom"

Et fjerde område skal i tillegg dekke inn prosessene som er i gang både i lokalmenighet, på kommunalt nivå, bispedømmenivå og nasjonalt bl.a. knyttet til kirkens struktur, byråkrati, samarbeidsmuligheter og kommunikasjon med befolkningen.

De tre satsingsområdene er viktige for kirken hver for seg, og er områder som har skapt mest engasjement i informasjonsinnhentingsfasen. De er svært gode innfallsvinkler til å spørre etter kirkens relevans, organisasjonskultur og ressursbruk. De er grenseoverskridende, i den forstand at de forutsetter tett samarbeid både mellom menighetsråd, bispedømme og fellesråd, og de angår både frivillige og de forskjellige faggruppene blant de ansatte. De tre områdene har dessuten stor overføringsverdi til de kirkelige sektorene som ikke nevnes spesifikt.

Fram til 1.juni skal det altså jobbes med disse temaene, før erfaringene fra dette arbeidet drøftes i prosjektets tredje fase, neste høst.
Slik kan prosjektet legge fram en samlet rapport om kirken i Stavanger mot 2020 når den toårige prosjektfasen avsluttes i desember 2017, og en går over i en konkret endringsfase i 2018-2019.

Innen 7.oktober blir arbeidet med de fire områdene presentert øverst på denne nettsiden.

Referat fra styringsgruppemøtet 29.september, med FR-vedtaket og andre styringsdokumenter som vedlegg kan leses ved å trykke her.

Power Point med aktualisering av prosjektfasen, presentert for menighetenes daglige ledere 04.10.16

Avslutningsrapport fra prosjektets første fase (feb-aug 2016)

Første fase i prosjektet har gått fra oppstarten i februar til august 2016, og handlet om informasjonsinnhenting. At første fase avsluttes nå, betyr ikke at det er for sent å komme med innspill. Det er fremdeles fritt fram for å ta kontakt med styringsgruppa. Men i begynnelsen av september vil målene og tiltakene som prosjektet skal jobbe med defineres og konkretiseres. Fellesrådet skal på sitt møte 14.september avgjøre hva prosjektet skal jobbe med fram til desember 2017.

Informasjonsinnhentingsfasen som nå avsluttes har vært spennende og innholdsrik. Den har også vært vanskelig, men det skulle vel bare mangle når det er store og åpne spørsmål som berøres og lite er konkret. Det er laget en oppsummering fra første fase, som viser noe av hva prosjektet tar med seg videre.

Les oppsummeringen her!

Ledelse, kløkt og kompleksitet -hvilken organisasjonskultur vil vi ha?

I slutten av mai deltok mange ansatte i kirken i Stavanger på samlinger der temaet var vår organisasjonskultur. Kirkevergen og Stiftsdirektøren hadde korte orienteringer og kortrapporten fra samlingene i mars-april ble presentert ( se lenger nede på nettsiden), før Stig Ellingsen ledet samtalen om organisasjonskultur og endring. Illustrasjonene/presentasjonen fra hans foredrag ligger her: Stig Ellingsen: Ledelse, kløkt og kompleksitet -hvilken organisasjonskultur vil vi ha?  

Rapport fra samlinger i mars og april 2016

Under er rapportene fra storsamlingene for ansatte og menighetsrådsrepresentanter 17.mars og 12.-14.april.
Alle bes lese kortrapporten, der også videre prosjektplan presenteres:

Kortrapport fra samlingene i mars og april 2016 med spørsmål til stab og MR, og videre prosjektplan
Bruk hefteformat, om rapporten printes ut!

I tillegg er følgende filer tilgjengelige:
Stig Ellingsens innledning om organisasjonskultur som han holdt på ansattesamlingene (se også kommentarfeltet i PP-presentasjonen).

Hovedrapporten
Grafene fra samtaleskjemaene (vedlegg 1 i hoverapporten)
Kommentarer fra gruppearbeid på samlingene og samtaleskjemaer (vedlegg 2 i hovedrapporten)
 

 

Hva er "Kirken i Stavanger mot 2020"?

"I hvilken grad er Den norske kirke i Stavanger med sine 17 menigheter relevant for by og folk? Hvorvidt har vi en sunn organisasjonskultur i en tid med mange store endringer i kirke og samfunn? Hvordan bør vi benytte ressursene våre?" Dette er blant de grunnleggende spørsmålene prosjektet "Kirken i Stavanger mot 2020" vil jobbe med. Prosjektet skal engasjere og involvere både de ansatte og kirkens medlemmer. Det er Fellesrådet i Stavanger som er prosjekteier, med støtte av Stavanger bispedømme.  Prosjektet ledes av en styringsgruppe som Fellesrådet oppnevner i mars 2016, i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Tor Magne Nesvik er ansatt som prosjektleder i 2016-2017 og vil være styringsgruppas sekretær.

Grunnlagsdokument

For at prosjektet skal lykkes, må flest mulig involveres. Det er særlig viktig at menighetsrådene og kirkens ansatte kjenner seg igjen og kan gi sin tilslutning til at "dette bør vi jobbe med!" Derfor er det utarbeidet et grunnlagsdokument for prosjektet som Fellesrådet har vedtatt. Dokumentet forsøker å si noe om situasjonen i kirken i Stavanger i dag, og om hvilke områder prosjektet bør arbeide med. I månedene framover skal flest mulig involveres i å konkretisere målsettinger og visjon. 

Les grunnlagsdokumentet her!

Styringsgruppa

Styringsgruppa er opprettet av Fellesrådet, og hadde første møte 29.mars.
Det er styringsgruppas som er ansvarlig for å drive prosjektet i henhold til Fellesrådets ønsker.
Fellesrådet ønsker følgende sammensetning av styringsgruppa:

Gruppa består av fellesrådsrepresentantene Kristin Torp og Stig Ellingsen, ansatterepresentantene Solveig Myklatun, Kendra Hoover og Øyvind Tjelle, prost/biskopens representant Stefan Emmerhoff, personalsjef Unn Rosenberg og kirkeverge Svein Inge Thorstvedt (leder). Prosjektleder Tor Magne Nesvik er gruppas sekretær.

Referat første styringsgruppemøte 29.03.16

Referat andre styringsgruppemøte 26.04.16 og 02.05.16

Slik involverer du deg!

Det er viktig med mange innspill i endringsprosessene. Kirkens medlemmer kan kontakte sin lokale menighet eller prosjektleder direkte når som helst.
Menighetsrådene og ansatte kan dessuten medvirke på følgende måter:

-Direkte kontakt med prosjektleder eller styringsgruppa (se egen sak)
-Via daglig leder i menighetene etter samtaler i lokale råd, utvalg og stabsmøter
-Via menighetsrådets leder eller fellesrådsrepresentant
-Storsamlinger
-Via fagorganisasjonene og ansattegruppenes tillitsvalgte 
-Via ledergruppa hos kirkevergen
-Via møter melllom prosjektleder og de enkelte faggruppene
-Via jevnlige drøftinger i menighetsrådene

Kontakt prosjektleder!

Prosjektleder er Tor Magne Nesvik. Jeg jobber fulltid med prosjektet i 2016 og 2017, og oppdaterer nettsiden du nå er inne på. En av mine hovedoppgaver er å sikre god informasjonsflyt og involvering av ansatte og frivillige medarbeidere. Jeg vil ha hyppig møtevirksomhet, og er også åpen for invitasjoner til ansattefellesskap og menighetstilstelninger som årsfester o.l.

Siden vi medarbeidere i kirken i Stavanger er spredt på ca 20 ulike arbeidssteder, er det umulig å ha full oversikt over hva som rører seg til enhver tid i de ulike menighetene og miljøene. Prosjektet er avhengig av at både gode ideer og kritiske bemerkninger og bekymringer blir uttalt underveis i prosjektperioden. Da kan vi korrigere kursen underveis, i stedet for at motstanden og de gode innspillene først tilkjennegis på slutten av prosessen.
Det skal være stor takhøyde for både kreative påfunn og ideer, og for kraftig kritikk!

E-post:  tor.magne.nesvik@stavanger.kommune.no . Telefon: 91197737.

 

Første storsamling i mars og april

Alle ansatte og menighetsrådsrepresentanter innehar nøkkelroller når det gjelder hvordan Den norske kirke i Stavanger arbeider og fremstår i framtiden. Disse blir også viktige endringsagenter i menighetene sine. Derfor arrangeres det storsamlinger for disse i mars og april. 

Samlingen 17.mars var kun for menighetsrådsleder, nestleder, fellesrådsrepresentant, daglig leder, sokneprest og en representant for hver av arbeidstakerorganisasjonene.

Samlingen 12.-14.april er for andre ansatte, og de velger selv hvilken dag de vil være med:

Tirsdag 12.april kl. 09.00-12.30 i Madlamark kirke.
Onsdag 13.april kl. 09.00-12.30 i St. Petri kirke.
Torsdag 14.april kl. 11.30-15.00 i Stokka kirke.

De som ikke har fått mail via sin daglige leder, kontakter prosjektleder Tor Magne Nesvik direkte på tor.magne.nesvik(at)stavanger.kommune.no for påmelding.
Alle ansatte, også de som ikke blir med på samlingene, bes fylle ut følgende samtale-/spørreskjema:

https://docs.google.com/forms/d/1bft_vyXSksvchm4FnThElfcbigOIKlhJQJHmTThKg8g/viewform