Velkommen til prosjekt "Kirken i Stavanger mot 2020"!

Prosjektet pågår i 2016-2017 og gir forslag til hvordan kirken i Stavanger (Domprostiet og Ytre Stavanger prosti / Stavanger kirkelige Fellesråd) skal framstå i framtiden. Les siste nytt under "oppdateringer" nedenfor.Involvering og lokal medvirkning er viktig. Ta kontakt med prosjektleder Tor Magne Nesvik (91197737 / tn382@kirken.no), eller din lokale menighet!

Oppdateringer

Her legges oppdatert informasjon om prosjektet og andre saker høsten 2017.

Les mer om Oppdateringer

Prosjektforslag

Prosjektforslaget med grunnlagsmateriale presenteres her, mens detaljene utredes under "Utviklingsområder" og "Organisasjon".

Les mer om Prosjektforslag

Forslag til utviklingsområder

Prosjektet peker på åtte særlige utviklingsområder som kirken i Stavanger som helhet kan arbeide med. Dette kommer i tillegg til å anbefale systematisk menighetsutvikling lokalt.

Les mer om Forslag til utviklingsområder

Forslag til organisasjon

Det foreslås flere grep for å gjøre kirken i Stavanger bedre rustet. Kirken bør fokusere både på lokal menighetsutvikling og felles utviklingsområder for hele byen. For å få til endring og utvikling bør det også gjøres organisatoriske og strukturelle grep, deriblant en reduksjon av antall sokn. 

Les mer om Forslag til organisasjon

Prosjektarkiv

Her ligger dokumenter og nyhetssaker fra prosjektets oppstart i januar 2016 til juni 2017. Dette er viktig grunnlagsmateriale for prosjektforslaget som drøftes og konsekvensutredes høsten 2017

Les mer om Prosjektarkiv

Om prosjektet

"Kirken i Stavanger mot 2020" er et toårig prosjekt i 2016 og 2017 nedsatt av Stavanger Kirkelige Fellesråd, i dialog med de 17 menighetsrådene i byen, og Stavanger Bispedømmeråd. Sommeren 2017 vedtok Fellesrådet å sende forslagene som prosjektet har kommet fram til på høring til menighetsrådene og bispedømmerådet.

Les mer om Om prosjektet