Annet

Mange baller i luften

I tillegg til de tre satsingsområdene følger prosjektet opp mange innspill som skal gjøre kirken i stand til å ta gode valg i årene framover. Det dreier seg bl.a. om hvordan kirken driver markedsføring og kommunikasjon på sosiale medier, hvordan kirken følger opp og rekrutterer frivillige og lønnede meedarbeidere, hva som skjer ved kommunesammenslåinger, konsekvensene av skillet mellom stat og kirke, og en livssyns- og kirkelovgivning i endring. Prosjektet vurderer også hvor mange menigheter byen bør inndeles i, og skisserer i den forbindelse ulike sammenslåings- og samarbeidsforslag på tvers av dagens menighetsgrenser, med utgangspunkt i informasjonen man får fra de ulike satsingsområdene og fra andre byer.

  Les mer..