Avsluttende prosjektrapport og konklusjoner fra Fellesråd og Bispedømmeråd

Prosjektperioden for "Kirken i Stavanger mot 2020" var satt til to år, og ble dermed avsluttet i desember 2017. Stavanger kirkelige Fellesråd behandlet sluttrapporten og styringsgruppas anbefalinger på møte 15.november, mens Stavanger Bispedømmeråd hadde sin behandling 14.desember. Begge rådene konkluderer med at en ønsker å videreføre arbeidet de neste årene i den retning prosjektet har pekt på. 

Alle saksdokumenter og konklusjoner fra november/desember 2017 kan leses her. Disse avsluttende dokumentene dekker ikke prosjektet alene, men må sees i lys av prosjektrapportene som er vedtatt i Fellesråd og orientert om i Bispedømmeråd tidligere i prosjektperioden, deriblant høringssvarene fra menighetene.

Styringsgruppas sluttrapport til Fellesrådet og Bispedømmerådet november/desember 2017

Kirkevergens saksframlegg til Fellesrådet 15.11.17

Fellesrådets vedtak 15.11.17

Stiftsdirektørens saksframlegg til Bispedømmerådet 14.12.17

Bispedømmerådets vedtak 14.12.17 (kommer)

 

Menighetsrådenes høringssvar

31.oktober var høringsfrist for menighetsrådene på prosjektforslagene som fellesrådet sendte på høring i sommer.

Les høringssvarene her!

Spørsmål, innspill og tilbakemeldinger i høringsperioden høsten 2017

Hva er det menighetsrådene svarer på når de skal prioritere blant de åtte utviklingsområdene? Hva er forholdet mellom disse og menighetenes egne strategi- og handlingsplaner?

Les kommentar/innspill fra prosjektleder her.

 

Hvordan skille mellom menighet og sokn?

Arne Berge (Sokneprest i Hinna) har skrevet en interessant artikkel på sin blogg om dette emnet 31/8-17. Les bloggen her!

Arne har også skrevet en lengre artikkel om emnet i Tidskrift for Praktisk Teologi i 2011. Les her!

 

Hva er begrunnelsen for nettopp 8 sokn, og hvorfor skal ikke Madlamark og Tjensvoll følge bydelsgrensene slik det foreslås for de andre menighetene?

Les leserbrevet fra Olav Hauge om bl.a. denne tematikken her (publisert i Aftenbladet 14.september)

Les kommentar/innspill fra prosjektleder her.

 

Hvorfor er Fellesrådet avsender omkring høringsspørsmål og tematikk som det er bispedømmerådet eller menighetsrådene selv som avgjør?

Les kommentar/innspill fra prosjektleder her

 

Hva skjer i Nygaten mht. Unge voksne-prosjektet, og hvorfor jobbes dette videre med før høringssvarene foreligger?

Les orienteringen om Unge Voksne-prosjektet pr. 20.9. her.
Les invitasjonsbrevet til menighetene her, som ble utsendt 15.9. sammen med orienteringen over (i en litt eldre versjon, men stort sett samme innhold).

Ny infosamling 28.september for kantorene og andre ansatte som ikke kunne komme 14.sept.

28.september kl. 13.30-15.30 gjentas informasjonsmøtet/ansattesamlingen i Hillevåg kirke for de ansatte som ikke hadde anledning til å delta 14.september. Dette gjelder særlig kantorgruppa, men også alle andre som har lyst. Det er ingen påmelding! 

Samlingens innledningsdel handler om å sikre at alle ansatte er best mulig informert på prosjektet.
Powerpointen med stikkord om denne informasjonen fra 14.september kan repeteres eller videreformidles ved å trykke her.

Hoveddelen av samlingen ledes av personalsjef Unn Rosenberg. Hun innleder omkring temaet, før det inviteres til gruppesamtaler:
Temaet er: «Ka med MEG då?»

Hvilke konsekvenser vil det få for det å være ansatt i kirken i Stavanger om vi skal jobbe mer på tvers av dagens menighetsgrenser?
Vi jobber i plenum og grupper med de nære, praktiske spørsmålene, som:

-Hvilke fordeler ser du ved større staber eller nye sokn mht. fysisk og sosialt arbeidsmiljø?
-Hvilke ulemper/hindringer?
-Hva vil det bety for deg å ha arbeidsoppgaver i et større geografisk område eller for byen som helhet?
-Hva, helt konkret, bidrar til å skape arbeidstrivsel for deg utover spennende arbeidsoppgaver og gode relasjoner?
-Hvilke arbeidsfasiliteter blir viktige for deg i framtiden?
-Hvilke arbeidsoppgaver trives du best med og vil gjøre mer av? Hva tenker du hadde vært deilig å slippe?
-Hva synes du er de største tidstyvene i arbeidssituasjonen din?
-Hva må til for at du kan bidra i de ulike utviklingsområdene?
-Osv., osv.

Grunntanken med møtet er å skape et rom for å tenke på og snakke om seg selv. På egen trivsel og de konkrete rammene i arbeidshverdagen.

Kirken i Stavanger er helt avhengig av ansatte som trives på jobb! Forhåpentligvis kan vi i fellesskap finne inspirasjon og bli obs på ulike faremomenter i samtalene med hverandre.

Ta bilde og bli med på inspriasjonsfilm!

Parallelt benytter vi anledningen til å ta bilder av ansattte som kan benyttes på outlook og nettsider.
Vi jobber også med å lage en inspirasjonsfilm om det å være ansatt i kirken i Stavanger.
Kanskje kan du bidra ved å dele litt av ditt engasjement?

 

Hva skjer høsten 2017?

Høsten 2017 skal prosjektforslagene bearbeides og drøftes i detalj. Dette skal gjøres på flere måter. Menighetsrådene og de ansatte har en særlig viktig oppgave.

Menighetsråd
Menighetsrådene fikk prosjektforslaget på høring i juli 2017, med svarfrist 31.oktober.
Men rådene inviteres til tett dialog med både FR-representantene og styringsgruppa ved prosjektleder underveis. Slik kan forslagene nyanseres og videreutvikles i en kontinuerlig prosess.

Prosjektleder er dessuten alltid tilgjengelig for spørsmål og drøftinger bl.a. om konsekvenser for den enkelte lokalmenighet og kan stille på ulike typer menighetsarrangementer hvis dette er ønskelig.

Prosjektet vil få ulike konsekvenser for de forskjellige menighetene. Derfor er dialog om de spesifikke lokale forholdene i den enkelte menighet også viktig. Styringsgruppa vil bidra ved å svare på spørsmål tilpasset situasjonen i den enkelte menighet ved behov.

Ansatte
Også ovenfor de ansatte er dialogen viktig. Primært vil det foregå ved at daglig leder drøfter forslagene med menighetens ansatte og gir tilbakemelding fra disse drøftingene til styringsgruppa. I tillegg vil de ansattes tillitsvalgte delta i formelle drøftingsmøter med ledelsen måndelig, for å sikre de ansattes medvirkningsrett. Verneombudene vil også ha faste møtepunkter med ledelsen for at deres perspektiver skal bli lyttet til.

Styringsgruppa ved prosjektleder inviterer til informasjonsmøter torsdag 14. og 28.september for alle ansatte. 

Prosjektleder er også tilgjengelig om menighetsråd, ansattegrupper eller fagforeninger ønsker besøk eller ytterligere dialog.

Frivillige medarbeider og andre interessenter
Menighetsrådene og de ansatte har sammen med styringsgruppa et felles ansvar for at også andre som har meninger knyttet til prosjektforslagene får anledning til å komme fram med disse. Det kan skje gjennom direktekontakt med prosjektleder, eller via menighetene. 

- - -

31.oktober 2017 er satt som høringsfrist. 15.november avholder Fellesrådet et eget møte om prosjektet, mens bispedømmerådet har prosjektavslutningen og "veien videre" på sin faste agenda i månedene framover. 

Prosjektet skal avsluttes i desember 2017.