Hva skjer framover?

Høsten 2017 skal prosjektforslagene bearbeides og drøftes i detalj. Dette skal gjøres på flere måter. Menighetsrådene og de ansatte har en særlig viktig oppgave.

Menighetsråd
Menighetsrådene fikk prosjektforslaget på høring i juli 2017, med svarfrist 31.oktober.
Men rådene inviteres til tett dialog med både FR-representantene og styringsgruppa ved prosjektleder underveis. Slik kan forslagene nyanseres og videreutvikles i en kontinuerlig prosess. Oppdateringer, konsekvensutredninger o.l. vil publiseres på prosjektets nettside underveis. 

I september blir det avholdt informasjonsmøter for menighetsrådsrepresentanter. Prosjektleder er dessuten alltid tilgjengelig for spørsmål og drøftinger bl.a. om konsekvenser for den enkelte lokalmenighet. 

Prosjektet vil få ulike konsekvenser for de forskjellige menighetene. Derfor er dialog om de spesifikke lokale forholdene i den enkelte menighet også viktig. Styringsgruppa vil bidra med følgebrev til høringsspørsmålene tilpasset situasjonen i den enkelte menighet, og tilrettelegge for tett dialog.

Ansatte
Liknende prosesser skal avholdes ovenfor de ansatte. Også her er dialogen viktig. Primært vil det foregå ved at daglig leder drøfter forslagene med menighetens ansatte og gir tilbakemelding fra disse drøftingene til styringsgruppa. I tillegg vil de ansattes tillitsvalgte delta i formelle drøftingsmøter med ledelsen måndelig, for å sikre de ansattes medvirkningsrett. Verneombudene vil også ha faste møtepunkter med ledelsen for at deres perspektiver skal bli lyttet til.

Styringsgruppa ved prosjektleder inviterer til informasjonsmøter torsdag 14. september og 23.november for alle ansatte. Man velger selv om man vil delta kl. 9-11 eller kl. 13-15.

Prosjektleder er også tilgjengelig om ansattegrupper eller fagforeninger ønsker besøk eller ytterligere dialog.

Frivillige medarbeider og andre interessenter
Menighetsrådene og de ansatte har sammen med styringsgruppa et felles ansvar for at også andre som har meninger knyttet til prosjektforslagene får anledning til å komme fram med disse. Det kan skje gjennom direktekontakt med prosjektleder, eller via menighetene. 

- - -

31.oktober 2017 er satt som høringsfrist. 15.november avholder Fellesrådet et eget møte om prosjektet.

Prosjektet skal avsluttes i desember 2017.