På denne siden er et utvalg dokumenter og eldre nyheter fra juni 2017 tilbake til prosjektets oppstart i januar 2016. Dette er viktig grunnlagsmateriale for beslutningene som ble tatt høsten 2017.

Våren 2017

16.06.2017 - Høring til menighetsrådene vedtatt i fellesrådet 14.juni

Fellesrådet drøftet styringsgruppas svar på anmodningene fra sist møte og forslag til høringsspørsmål (se under). Det ble enstemmig vedtatt å gå videre med prosjektforslaget. Administrasjonen ble bedt om å bearbeide dokumentet noe på bakgrunn av innspillene som kom i Fellesrådet, for så å sende dokumentet og høringsspørsmålene ut på høring til menighetsrådene. Det ferdige dokumentet og spørsmålene publiseres her på nettsiden innen 1.august, slik at rådene kan jobbe med dem utover høsten, fram mot høringsfristen 31.oktober.

Prosjektet stopper for øvrig ikke opp i påvente av høringssvarene. Tiden vil brukes til konsekvensutredninger i form av drøftinger med ansatte og frivillige i menighetene om både utviklingsområder, soknestruktur, arbeidsmetodikk, organisasjonskultur og ressursbruk. Slik skal menighetsrådene kunne gi sine høringssvar på et best mulig grunnlag, etter en prosess der så mange momenter som mulig er belyst. Utviklingsarbeid i kirken foregår kontinuerlig. Veien blir til mens vi går, også i månedene fram mot 31.oktober og prosjektavslutning 31.desember.

Les mer...

15.06.2017 - Powerpoint fra informasjonsmøter for ansatte 14.juni

60 ansatte deltok på informasjonsmøtene i Hillevåg kirke på dagtid 14.juni. Her ble forslaget som Fellesrådet behandles samme kveld presentert, og aktuelle problemstillinger drøftet. Powerpointen fra samlingen kan leses her.

Les mer...

08.06.2017 - Styringsgruppas svar og forslag til Fellesrådet 14.juni

Takk til alle som har kommet med innspill til prosjektrapporten i tiden etter presentasjonen av det første rapportutkastet i slutten av mars! Dette ga responsen og engasjementet styringsgruppa håpet på, og har gjort det mulig å justere kursen og få til gode prosesser i dialog med så mange som mulig. Dette gjør styringsgruppa tryggere på hovedtrekkene i det som nå er oversendt som forslag til Fellesrådet. Dokumentet til FR kan leses ved å trykke her

Dilemmaet med å offentliggjøre skisser og førsteutkast, er at ikke alle får med seg endringene som skjer underveis. Styringsgruppa presiserer derfor at utkastet fra mars og presiseringene deretter, gjerne må leses fremdeles, men at det nå er dokumentet til Fellesrådet i juni som gjelder. Dette vil det bli orientert om på informasjonsmøtene for ansatte onsdag 15.juni i Hillevåg kirke. (Det er ingen påmelding, og man kan velge om man vil komme kl. 9-11, eller kl. 13-15). Etter behandling og eventuelle endringer som måtte gjøres i Fellesrådet på kvelden 15.juni, vil det utarbeides detaljer om hva forslagene innebærer, slik at menighetstrådene og ansatte får best mulig grunnlag for å vurdere forslagene i høst.  

Les mer...

07.06.2017 - Referat fra drøftingsmøte 6.juni med fagforeninger og verneombud

For å sikre ansattes mulighet til å gi innspill og tilbakemeldinger underveis i prosessen også i en formell prosess, avholdt kirkevergen som arbeidsgiver drøftingsmøte med de tillitsvalgte lederne i arbeidstakerforeningene og verneombudene. En del av tilbakemeldingene fra drøftingsgmøtet har styringsgruppa forsøkt å innarbeide i det endelige forslaget til Fellesrådet. Andre tilbakemeldinger og synspunkter er man selvsagt uenige om, også fagforeningene i mellom. Referatet fra drøftingsmøtet kan lese her, og legges ved sakspapirene til Fellesrådet slik at representantene i best mulig grad kan vite hva verneombud og tillitsvalgte tenker. Det vil bli jevnlige drøftingsmøter også til høsten. Da blir også bispedømmets ledelse og de ansatte i bispedømmelinjen med.  

Les mer...

09.05.2017 - Tekstforslag til menighetsblad i mai-juni

Noen menighetsblad har ønsket å informere om prosjekt 2020. Her er en tekst som kan benyttes til utsendinger i mai-juni 2017. 

Les mer...

28.04.2017 - Fellesrådsvedtak om prosjektet vedtatt 26.april

Fellesrådet gjorde flere vedtak 26.april som angår prosjekt 2020, bl.a. opprettelsen av en kommunikasjonsrådgiver-stilling og en sammenslåing av Domkirken og St. Petri menigheter fra nyttår. I tillegg var prosjektet en egen sak, der styringsgruppa ble bedt om å jobbe videre i retningen man har påbegynt. Det ble imidlertid gjort en del endringer i vedtaksteksten fra det som var foreslått før møtet. Saksframlegg og de endelige vedtakene som prosjektet nå jobber med kan leses her.

Les mer...

27.04.2017 - Spørsmål og svar til prosjektutkastet fra Varden-møtet

Det er kommet opp noen spørsmål i etterkant av førsteutkastet til sluttrapport. Her svares det på noen av dem. Det presiseres at ingenting er vedtatt. Prosjektets oppgave er å besvare konsekvensene hvis en velger å iverksette noen av endringene, og det er dette som besvares under.

OPPDATERING 21.JUNI: DETTE ER ARKIVMATERIALE SOM HAR BLITT ENDRET MYE I, SIDEN DET BLE SKREVET I APRIL. SÆRLIG ER MAN GÅTT BORT FRA FORSLAGENE SOM BESKRIVES I DOKUMENTET OM GUDSTJENESTER OG OM DAGLIG LEDER. Dokumentene slettes likevel ikke, for vi ønsker å ha dette tilgjengelig som dokumentasjon på prosjektprosessen.

Hvilke kirker bør utgjøre de nye soknene/menighetene?

Hvordan beholde de frivillige og lokalkirke-identiteten?

Hva vil skje med daglig leder-stillingene?

Hva blir konsekvensene for ansatte?

Hva vil skje med gudstjenestetilbudet?

Les mer...

25.04.2017 - Informasjonsmøter mai-november 2017

God informasjonsflyt blir svært viktig i prosjekt 2020 framover. Informasjonsinnhentingsfasene er over, og en har for alvor rettet blikket framover. Hvilke endringer som blir vedtatt, og hvilke som blir forkastet er det ikke prosjektet, men hhv. fellesråd, menighetsråd og bispedømmeråd som avgjør. Disse får forslag fra prosjektets styringsgruppa til behandling på sine kommende møter. 

Dialogen mellom ledelsen i hhv. fellesråd og bispedømmerådet og de ansattes representanter må være god. Derfor blir det jevnlige møter mellom fagforeningene og ledelsen i månedene framover for å sikre ansattes medvirkningsrett. Det vil være arbeidsgiver som innkaller fagforeningene til slike formelle møter. Men for å sikre at alle ansatte blir hørt og informert, inviterer også prosjektet til tre informasjonsmøter som alle ansatte anbefales å prioritere. For å sikre at flest mulig har anledning til å komme, arrangeres hvert møte to ganger. Både kl. 9-11 og kl. 13-15. Man velger selv hvilket av klokkeslettene man vil møte.

Onsdag 14.juni 2017 i Hillevåg kirke
Torsdag 14.september 2017
Torsdag 23.november 2017

Les mer...

24.04.2017 - Ansattesamling avholdt 21.april

25 ansatte møttes til info- og tenkesamling i Kampen kirke fredag 21.april. Tilsvarende møte ble holdt for menighetenes AU i Varden kirke 29.mars, der bl.a. de daglige lederne og prestene var tilstede. Dermed har flere ansatte fra alle 17 menigheter fått en første orientering om hvilken retning prosjektet peker mot, og kan informere ytterligere til andre i menigheten. Innholdet på info- og tenkesamlingen ligger under overskriften "første forslag til sluttrapport" og "spørsmål og svar".  

Les mer...

04.04.2017 - Første forslag til prosjektrapport 31.mars 2017

Byens 17 menighetsråd stilte med sine arbeidsutvalg og fellesrådsrepresentanter på storsamling 29.mars, sammen med ledelsen i fellesrådet og bispedømmet. Her presenterte styringsgruppa retningen en tror er nødvendig for å møte utfordringene kirken i Stavanger står ovenfor, og inviterte til samtale. De neste månedene skal forslaget til sluttrapport konkretiseres videre, i dialog med menighetene. Selv om arbeidet med sluttrapporten bare så vidt har startet, ønsker styringsgruppa mest mulig høyttenkning. Derfor publiseres både powerpointen fra samlingen, referatene fra gruppearbeidet, og orienteringen som er oversendt bispedømmerådet til deres møte 4.april. Men en oversikt på ett minutt finnes ved å trykke her. 

Les mer...

20.03.2017 - 20.mars 2017: Dypdykkene avsluttes. Nå begynner konkretiseringsfasen

Styringsgruppa avslutter i dag arbeidet med dypdykkene. Konklusjonene kan bl.a. leses under, men en rekke innspill arbeides selvsagt videre med. Men nå starter neste fase: Å komme fram til en konkret sluttrapport.

Første del av dette arbeidet varer fram til begynnelsen av juni. Da skal et første ferdig utkast presenteres for fellesrådet, menighetsrådene og bispedømmerådene. Tilbakemeldingene derfra vil danne grunnlaget for høstens arbeid fram til beslutninger kan tas.   

Les mer...

20.03.2017 - Rapport fra dypdykk om hellige handlinger

17.mars 2017: Med fokus på hellige handlinger ønsket styringsgruppa å dykke i materialet som omhandlet folks ulike oppfatninger av hva som er en gudstjeneste. Er det ensbetydende med søndag formiddag? Er lystenningen, sangen og velsignelsen på babysang en gudstjeneste? I hvilken grad ønsker folk større mangfold i gudstjenestelivet og hvor viktig er egentlig gudstjenesten i lokalkirken? Alt materialet brukes videre i prosjektet, men selve konklusjonene fra dypdykket kan leses her.

Les mer...

20.03.2017 - Rapport fra dypdykk om diakonale områder

17.mars 2017: Spørsmål knyttet til integrering, eldrebølge og samtaletilbud hadde særlig fokus i perioden fra1.oktober til 20. mars. Her foreligger en kort versjon av konklusjonene derfra. Temaene vil selvsagt arbeides videre med, men ikke i prosjektet alene. Delrapporten kan leses her.

Les mer...

20.03.2017 - Rapport fra dypdykk om 16-30-åringene

Hvordan skal kirken være for Stavangers 16-30-åringer i årene framover? Konklusjonene fra dette dypdykket, sammen med andre dokumenter om temaet finner du her.

 

Les mer...

10.03.2017 - Menighetsrådenes spørsmål og svar fra dypdykkene

5.mars 2017 leverte menighetene sine høringssvar til prosjektets tre dypdykk. Spørsmålene ligger her, og dreier seg bl.a. om hvordan en skal gjøre gode prioriteringer når det finnes mange viktige saker og begrensede ressurser. Menighetenes svar leser du her.

Les mer...

2016

06.10.2016 - Framdriftsplan

Fellesrådet vedtok en prosjektplan basert på at konkrete endringer skal iverksettes i 2018-2020. Samtidig skal overmodne endringsprosesser foregå i et høyere tempo. Men ved å bruke noe tid på å definere endringene, blir det bedre anledning for menighetsrådene til å prege prosjektet og jobbe med de samme prosessene lokalt i menigheten.

Tidslinjen for prosjektet ser dermed ut som dette:

Les mer...

30.09.2016 - Neste prosjektfase vedtatt i Fellesrådet

Fellesrådets septembermøte markerte overgangen fra første til andre prosjektfase. Målene for prosjektet ble tydeliggjort:

Kirken i Stavanger i 2020 skal:

-være relevant ved å være nær, tilgjengelig, synlig, tydelig og aktuell.
-ha en organisasjonskultur som er forankret, nysgjerrig og dynamisk.
-benytte ressursene på en måte som tjener menneskene i byen som helhet.

Videre besluttet møtet følgende arbeidsform i andre fase:

3 satsningsområder fra oktober 2016 til 1.juni 2017:

- "Kirkens diakonale fokus"
- "Kirkens hellige handlinger" 
- "Kirken for ungdom"

Et fjerde område skal i tillegg dekke inn prosessene som er i gang både i lokalmenighet, på kommunalt nivå, bispedømmenivå og nasjonalt bl.a. knyttet til kirkens struktur, byråkrati, samarbeidsmuligheter og kommunikasjon med befolkningen.

De tre satsingsområdene er viktige for kirken hver for seg, og er områder som har skapt mest engasjement i informasjonsinnhentingsfasen. De er svært gode innfallsvinkler til å spørre etter kirkens relevans, organisasjonskultur og ressursbruk. De er grenseoverskridende, i den forstand at de forutsetter tett samarbeid både mellom menighetsråd, bispedømme og fellesråd, og de angår både frivillige og de forskjellige faggruppene blant de ansatte. De tre områdene har dessuten stor overføringsverdi til de kirkelige sektorene som ikke nevnes spesifikt.

Framover skal det altså jobbes med disse temaene, før erfaringene fra dette arbeidet kan danne grunnlag for prosjektets tredje fase neste år.
Slik kan prosjektet legge fram en samlet rapport om kirken i Stavanger mot 2020 når den toårige prosjektfasen avsluttes i desember 2017, og en går over i en konkret endringsfase i 2018-2019.

 

Referat fra styringsgruppemøtet 29.september, med FR-vedtaket og andre styringsdokumenter som vedlegg kan leses ved å trykke her.

Power Point med aktualisering av prosjektfasen, presentert for menighetenes daglige ledere 04.10.16

Les mer...

02.09.2016 - Avslutningsrapport fra prosjektets første fase (feb-aug 2016)

Første fase i prosjektet har gått fra oppstarten i februar til august 2016, og handlet om informasjonsinnhenting. At første fase avsluttes nå, betyr ikke at det er for sent å komme med innspill. Det er fremdeles fritt fram for å ta kontakt med styringsgruppa. Men i begynnelsen av september vil målene og tiltakene som prosjektet skal jobbe med defineres og konkretiseres. Fellesrådet skal på sitt møte 14.september avgjøre hva prosjektet skal jobbe med fram til desember 2017.

Informasjonsinnhentingsfasen som nå avsluttes har vært spennende og innholdsrik. Den har også vært vanskelig, men det skulle vel bare mangle når det er store og åpne spørsmål som berøres og lite er konkret. Det er laget en oppsummering fra første fase, som viser noe av hva prosjektet tar med seg videre.

Les oppsummeringen her!

Les mer...

03.06.2016 - Hvilken organisasjonskultur bør kirken ha?

Ledelse, kløkt og kompleksitet -hvilken organisasjonskultur vil vi ha?

I slutten av mai deltok mange ansatte i kirken i Stavanger på samlinger der temaet var vår organisasjonskultur. Kirkevergen og Stiftsdirektøren hadde korte orienteringer og kortrapporten fra samlingene i mars-april ble presentert ( se lenger nede på nettsiden), før Stig Ellingsen ledet samtalen om organisasjonskultur og endring.

Illustrasjonene/presentasjonen fra hans foredrag ligger her: Stig Ellingsen: Ledelse, kløkt og kompleksitet -hvilken organisasjonskultur vil vi ha?  

Les mer...

09.05.2016 - Viktige dokumenter fra info-innhenting og samlinger i mars-april

Under er rapportene fra storsamlingene for ansatte og menighetsrådsrepresentanter 17.mars og 12.-14.april.
Alle bes lese kortrapporten, der også videre prosjektplan presenteres:

Kortrapport fra samlingene i mars og april 2016 med spørsmål til stab og MR, og videre prosjektplan
Bruk hefteformat, om rapporten printes ut!

I tillegg er følgende filer tilgjengelige:
Stig Ellingsens innledning om organisasjonskultur som han holdt på ansattesamlingene (se også kommentarfeltet i PP-presentasjonen).

Hovedrapporten
Grafene fra samtaleskjemaene (vedlegg 1 i hoverapporten)
Kommentarer fra gruppearbeid på samlingene og samtaleskjemaer (vedlegg 2 i hovedrapporten)

Les mer...

18.03.2016 - Styringsgruppa

Styringsgruppa er opprettet av Fellesrådet, og har første møte 29.mars.
Det er styringsgruppas som er ansvarlig for å drive prosjektet i henhold til Fellesrådets ønsker.
Fellesrådet ønsker følgende sammensetning av styringsgruppa:

Gruppa består av fellesrådsrepresentantene Kristin Torp og Stig Ellingsen, ansatterepresentantene Solveig Myklatun, Kendra Hoover og Øyvind Tjelle, prost/biskopens representant Stefan Emmerhoff, personalsjef Unn Rosenberg og kirkeverge Svein Inge Thorstvedt (leder). Prosjektleder Tor Magne Nesvik er gruppas sekretær.

Referat første styringsgruppemøte 29.03.16

Referat andre styringsgruppemøte 26.04.16 og 02.05.16

Les mer...

26.02.2016 - Første storsamling for menighetsråd og ansatte

Ansatte og menighetsrådsrepresentanter innehar nøkkelroller når det gjelder hvordan Den norske kirke i Stavanger arbeider og fremstår i framtiden. Disse blir også viktige endringsagenter i menighetene sine. Derfor arrangeres det storsamlinger for disse i mars og april. 

Samlingen 17.mars er for menighetsrådsleder, nestleder, fellesrådsrepresentant, daglig leder, sokneprest og en representant for hver av arbeidstakerorganisasjonene.

Samlingen 12.-14.april er for andre ansatte, og de velger selv hvilken dag de vil være med:

Tirsdag 12.april kl. 09.00-12.30 i Madlamark kirke.
Onsdag 13.april kl. 09.00-12.30 i St. Petri kirke.
Torsdag 14.april kl. 11.30-15.00 i Stokka kirke.

De som ikke har fått mail via sin daglige leder, kontakter prosjektleder Tor Magne Nesvik direkte på tor.magne.nesvik(at)stavanger.kommune.no for påmelding.
Alle ansatte, også de som ikke blir med på samlingene, bes fylle ut følgende samtale-/spørreskjema:

https://docs.google.com/forms/d/1bft_vyXSksvchm4FnThElfcbigOIKlhJQJHmTThKg8g/viewform

Les mer...

11.02.2016 - Grunnlagsdokument vedtatt i Fellesrådet

Skal prosjektet lykkes, må flest mulig involveres. Det er særlig viktig at menighetsrådene og kirkens ansatte kjenner seg igjen og kan gi sin tilslutning til at "dette bør vi jobbe med!" Derfor er det utarbeidet et grunnlagsdokument for prosjektet som Fellesrådet har vedtatt. Dokumentet forsøker å si noe om situasjonen i kirken i Stavanger i dag, og om hvilke områder prosjektet bør arbeide med. I månedene framover skal flest mulig involveres i å konkretisere målsettinger og visjon. 

Les mer...

12.01.2016 - Hva er prosjekt "Kirken i Stavanger mot 2020"?

"I hvilken grad er Den norske kirke i Stavanger med sine 17 menigheter relevant for by og folk? Hvorvidt har vi en sunn organisasjonskultur i en tid med mange store endringer i kirke og samfunn? Hvordan bør vi benytte ressursene våre?" Dette er blant de grunnleggende spørsmålene prosjektet "Kirken i Stavanger mot 2020" vil jobbe med. Prosjektet skal engasjere og involvere både de ansatte og kirkens medlemmer.

Det er Fellesrådet i Stavanger som er prosjekteier, med støtte av Stavanger bispedømme.  Prosjektet ledes av en styringsgruppe som Fellesrådet oppnevner i mars 2016, i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Tor Magne Nesvik er ansatt som prosjektleder i 2016-2017 og vil være styringsgruppas sekretær.

Les mer...

06.01.2016 - Slik involverer du deg

Det er viktig med mange innspill i prosjektet. Kirkens medlemmer kan kontakte sin lokale menighet eller prosjektleder direkte når som helst.
Menighetsrådene og ansatte kan dessuten medvirke på følgende måter:

-Direkte kontakt med prosjektleder eller styringsgruppa (se egen sak)
-Via daglig leder i menighetene etter samtaler i lokale råd, utvalg og stabsmøter
-Via menighetsrådets leder eller fellesrådsrepresentant
-Storsamlinger
-Via fagorganisasjonene og ansattegruppenes tillitsvalgte 
-Via ledergruppa hos kirkevergen
-Via møter melllom prosjektleder og de enkelte faggruppene
-Via jevnlige drøftinger i menighetsrådene

Les mer...

06.01.2016 - Kontakt prosjektleder

Prosjektleder er Tor Magne Nesvik. Jeg jobber fulltid med prosjektet i 2016 og 2017, og oppdaterer nettsiden du nå er inne på. En av mine hovedoppgaver er å sikre god informasjonsflyt og involvering av ansatte og frivillige medarbeidere. Jeg vil ha hyppig møtevirksomhet, og er også åpen for invitasjoner til ansattefellesskap og menighetstilstelninger som årsfester o.l.

Siden vi medarbeidere i kirken i Stavanger er spredt på ca 20 ulike arbeidssteder, er det umulig å ha full oversikt over hva som rører seg til enhver tid i de ulike menighetene og miljøene. Prosjektet er avhengig av at både gode ideer og kritiske bemerkninger og bekymringer blir uttalt underveis i prosjektperioden. Da kan vi korrigere kursen underveis, i stedet for at motstanden og de gode innspillene først tilkjennegis på slutten av prosessen.
Det skal være stor takhøyde for både kreative påfunn og ideer, og for kraftig kritikk!

E-post:  tn382@kirken.no . Telefon: 91197737.

Les mer...