Unge voksne

Menighetene har i dag lite fokus på denne målgruppen. En høring til menighetsrådene vinteren 2017 viste at det er nærliggende å organisere et UV-arbeid på tvers av menighetsgrensene, bl.a. fordi målgruppa flytter mye og i liten grad har slått seg til ro et sted. Prosjektet anbefaler en satsing som supplerer og ikke konkurrerer med tilbudene fra frimenigheter og andre ovenfor målgruppa. Et særlig fokus på gudstjenestetilbud, samtaler, relasjonsbygging og diakoni er nærliggende. Det er ønskelig å bygge opp arbeidet i samarbeid mellom alle byens menigheter og de organisasjonene som står Den norske kirke nærmest. NMSU har i den forbindelse kommet med en konkret henvendelse som det jobbes videre med. Samtidig skal en rekke andre aktører som Studentpresten, KRIK, KFUK-KFUM og de ulike frimenighetene trekkes med i dialogen

07.07.2017 - Nygaten forsamlingshus som UV-base?

Landets eldste bedehus ligger i en av byens travle handlegater. I forbindelse med prosjekt 2020 har NMS, som forvalter huset, og NMSU kommet på banen med forslag til et spennende prosjekt.

Les mer...

Artikler fra dypdykket om 16-30-åringene vinteren 2016/17

16-30-åringene var ett av dypdykk-temaene i prosjektperioden oktober 2016-mars 2017. Under er stoff som ble samlet i den forbindelse.

Derfor er 16-30-åringene satsingsområde

I informasjonsinnhentingen til 2020-prosjektet har ungdom og unge voksne vært hyppig nevnt. Aldersgruppene fra 16 til 30 år er, med noen viktige unntak, lite synlige i Den norske kirke i Stavanger. Fram til juni 2017 vil prosjektet forsøke å finne ut hvorfor det er slik, og hvorvidt det kan være annerledes. 

  Les mer..

Slik har ungdommene det

Det finnes en rekke beskrivelser av hvordan ungdom i Norge har det. Ungdatarapportene som NOVA utgir er kanskje den viktigste. "Det primære siktemålet er å gi et bredt bilde av hvordan norske elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring har det på ulike områder og hvor mange som driver med forskjellige typer aktiviteter", skriver de på nettsiden der rapporten kan lastes ned i sin helhet. Anbefales!

Les mer om Ungdata-rapporten her!

  Les mer..

Linker til 16-30-arbeid andre steder

Det finnes mange måter å være kirke for ungdom og unge voksne på. Her er noen spennende eksempler.

  Les mer..

Hva skjer av og for ungdom og unge voksne i kirken i Stavanger?

Det er flere aktuelle arrangementer og miljøer for ungdom og unge voksne i kirkene i Stavanger. Her har vi forsøkt å samle det meste av det som er særskilt for disse aldersgruppene. I tillegg kommer selvsagt gudstjenester og åpne arrangementer for alle aldre.

  Les mer..

Referat fra 16-30-møte 7.desember

11 menigheter var til stede på "Ungdomsarbeid på tvers"-foraet 7.desember. Referatet inkl. innledningen til samtale ligger på pdf her. Neste møte er 22.februar kl. 19.00. Både frivillige og ansatte medarbeidere er velkommen!

  Les mer..

Intervjuer med 16-30-åringer

En del ansatte har intervjuet 16-30-åringer, og fått spennende innspill til framtidens kirke i Stavanger. Svarene offentliggjøres ikke på nettet foreløpig av hensyn til anonymitet, men skal brukes i det videre arbeidet. Prosjektet trenger for øvrig flere intervjuer! Forslag til spørsmål ligger her, og det er fritt fram for 16-30-åringer til å svare direkte til tor.magne.nesvik@stavanger.kommune.no , eller for ansatte og frivillige medarbeidere å intervjue noen i målgruppa. Forslag til spørsmål ligger her.

  Les mer..

Konklusjonene fra 16-30

20.mars 2017 ble 2020-prosjektets "dypdykk-fase" avsluttet. Dypdykket som er gjort om aldersgruppen 16-30 har ført fram til konklusjonene som kan leses mer om ved å trykke her. Arbeidet i kirken i Stavanger med å forsterke kirkens tilstedeværelse for 16-30-åringene avsluttes ikke med dette, men det videre arbeidet foregår ikke i prosjektets regi.

  Les mer..