Informasjon om begravelse og drift av gravplassene/ Information about funerals


Begravelser i Stavanger kommune fortsetter som planlagt, med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper. Koronapandemien påvirker også det øvrige arbeidet på gravplassene.

 

Bilde fra Lagård gravlund. Foto: Andreas Borge Håmsø

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Begravelser vil fortsatt kunne gjennomføres på en verdig måte. Vi forholder oss til restriksjoner gitt av myndighetene. Dette innebærer noen føringer:  

Færrest mulig deltakere i begravelser
Det er satt begrensninger på antall deltakere. Du vil kunne oppleve å bli avvist i døren dersom det aktuelle antallet er nådd. Vi ber om forståelse for dette. 

De nasjonale tiltakene er satt for å begrense og bremse spredning av viruset. Vi vil bidra i denne dugnaden og henstiller på det sterkeste til at begravelsesseremonier begrenses til de nærmeste og til et så begrenset antall som mulig. Dette gjelder både inne i seremonirom og utendørs ved jordpåkastelse.

Du kan vise medfølelse og respekt uten å være tilstede i begravelsen, for eksempel ved å ringe eller sende en sms. 

Avstå fra fysisk kontakt 
I en begravelse har det til nå vært naturlig å håndhilse og gi en klem, nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt.  Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer. 

Holde avstand  
Benytt annen hver stolrad, og annen hver stol så langt det lar seg gjøre. Hold også avstand utendørs. 

Åpen dag – siste tirsdag i april går ut.
Vi kan dessverre ikke gjennomføre åpen dag denne våren slik vi har gjort tidligere år på grunn av koronasituasjonen.

Betalt gravstell –tilstrebes gjennomført, men med forbehold.

Vi tilstreber å gjennomfør planting og stell av graver som vi har avtaler om. Arbeidet kan bli gjennomført til andre tider og på andre måter enn tidligere på grunn av koronasituasjonen. Gravene vil ikke bli plantet samtidig.  Vi informerer om at arbeid knyttet til gravlegging er hovedoppgaven og at stell av graver kan opphøre i en periode om situasjonen rundt korona tilsier det.

Gressklipping framover
Vi vil forsøke å få klippet gresset på gravplassene, men dere vil oppleve at gresset er lengre og blir klippet sjeldnere enn før. Dette vil variere på de ulike gravplassene.

Hold avstand
Hovedoppgaven vår nå er å ha tilstrekkelig mannskaper friske/ikke i karantene til å gjennomføre hovedoppdraget som er gravlegging. Hold derfor god avstand til de som arbeider ute og ta fortrinnsvis kontakt  på telefon.

Stavanger kirkelige fellesråd forvalter 23 gravplasser og ett krematorium og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn. Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å utøve vårt samfunnsoppdrag med respekt og verdighet. 

 

-------------------------------------------

ENGLISH

Funerals can still be performed in a dignified manner. We deal with restrictions imposed by the authorities. This involves some guidelines: 

As few participants as possible
The number of participants is limited. You may experience being rejected entry if the limit is reached. We ask for your acceptance.

The national measures have been put in place to limit and slow down the spread of the virus. We strongly recommend that funeral ceremonies are limited to only the nearest, and as limited a number as possible. This applies both inside the ceremonial room and outdoors at the grave. 

You can show compassion and respect without being present at the funeral, for example, by phone or texting. 

Abstain from physical contact 
In a funeral it has so far been usual to shake hands and hug, now we unfortunately have to find other ways to show compassion and respect. A smile, eye contact and kind words can be good alternatives. 

Keep at a distance 
Use every other row of chairs, and every other chair as far as possible. Also keep your distance outdoors. 

Stavanger kirkelige fellesråd manages 23 burial sites and one crematorium and provides services for the entire population of Stavanger - regardless of faith, beliefs and cultural background. We will continue to do everything we can to carry out our service to the community with respect and dignity.

Tilbake