Alle rettigheter 2019 Stavanger kirkelige fellesråd

Serviceerklæring


Informasjon til pårørende - serviceerklæring

 

Henveldelser rettes til Kirkens servicetorg som har åpent
mandag - fredag kl. 08.00 – 15.30.

Adresse: Klubbgata 1, 3. etg, Postboks 201, 4001 Stavanger
Telefon: 51 84 04 00
E-post: post.stavanger@kirken.no

Åpningstiden for gravplassene og
krematoriet i Stavanger er mandag – fredag kl.07.30 – 15.00
Kontaktinformasjon til gravplassene og krematoriet finner du her

Lov, forskrift og lokale vedtekter
Gravferdsloven med forskrifter finner du på Lovdata.no
Lokale vedtekter for gravplassene

Alle gravsteder hvor det er satt opp gravminne, skal ha en fester/ansvarlig for gravstedet. Denne personen har formelt ansvar og råderett over gravstedet som vedkommende er fester for.

Rutiner ved begravelse / bisettelse
Gravferdsloven regulerer hvem som er juridisk ansvarlig for gravferden.Før begravelse kan finne sted, skal skjemaet ”Begjæring om gravlegging/kremasjon” sendes kirkevergen. Skjemaet underskrives av ansvarlig for gravferden og fester for gravstedet.

Serviceerklæring
Ansatte ved gravplassene har ansvar for å medvirke til at avdøde gravlegges med verdighet og respekt for den enkeltes tro og livssyn.

Graven
- Graven skal være klar i god tid før begravelsen og fremstå ryddig og sikker.
- Det skal være ryddet adkomst for gravfølget og nødvendig utstyr skal være utplassert.
- Graven lukkes og pyntes så snart gravfølget har forlatt graven.
- På nye graver settes det ut et kors/merke med avdødes navn.
- Dersom de pårørende ikke fjerner blomster / kranser innen 3 uker etter begravelsen, blir blomstene fjernet av gravplasspersonalet.
- Normalt vil tilsåing skje innen 12 uker etter begravelsen. Ved begravelser i vinterhalvåret vil planering og tilsåing skje først utpå vårparten, og senest 1.juli.

Gravminnet
- Gravminnet skal godkjennes av kirkevergen.
- Montering av gravminne på eldre kistegraver (bl.a alle rammegraver) med gravstørrelse 1,2m x 2,4m kan ikke finne sted før det har gått 3 måneder etter gravlegging på grunn av setninger og sig.

Setninger – etterfylling av jord
Alle graver vil være utsatt for setninger – også lenge etter begravelsen. Det betyr at jorden i graven synker og det er behov for etterfylling av jord. På eldre graver vil mange monument sige og blir stående skjeve.

Det er kirkevergens ansvar å etterfylle jord når det oppstår vesentlige setninger. Eventuell etterfylling av singel er festers ansvar.
Det er festers ansvar å sørge for at monumentet blir rettet opp. Dette er en oppgave som normalt blir utført av den som har levert monumentet.

Åpen dag
Den siste tirsdagen i april har Eiganes og Lagård gravlunder åpent til kl.20.00 for å gi råd og hjelp til stell av gravene.

Urnegrav / urnenedsettelse / askespredning
- urnen skal normalt settes i jorden snarest mulig etter bisettelsen, og senest 6 måneder etter dødsfallet.
- dersom pårørende ønsker å delta ved urnenedsettelsen, avtales tidspunkt med driftsleder på vedkommende gravplass.
- Den som sørger for gravferden må ha søkt fylkesmannen og fått tillatelse til askespredning innen 6 måneder etter dødsfallet.

Skjøtsel av gravplassene
I tillegg til å være grav- og sørgested er gravplassene viktige parkområder for hele byens befolkning. Det er et mål å stelle gravplassene slik at de får en verdig standard og blir et kjært sted å komme til.
- Gress, buskbeplantning og trær på fellesområdene blir stelt jevnlig.
- Veier, parkeringsplasser, trapper, plasser, gjerder og utstyr skal vedlikeholdes og sikres.
- Avfallsdunker vil være tilgjengelige på spesielle plasser. Tømming gjennomføres etter behov.

Forhåndsbetalt gravstell
Mot betaling kan kirkevergen påta seg stell av graver. En får nærmere orientering om dette ved å henvende seg til kirkevergekontoret.

Tilgjengelighet
Funksjonshemmede kan gis mulighet til å kjøre inne på gravplassens veier etter nærmere avtale med driftsleder på den enkelte gravplass. All kjøring og ferdsel skal skje med ekstra varsomhet og respekt.

Tilbake