Valgkort og utlegging av manntall


Kirkevalget 2019 er valg av medlemmer til menighetsråd og til bispedømmeråd/Kirkemøte og finner sted 8. og 9. september 2019.

 

Valgkort: Alle som er oppført i Den norske kirkes medlemsregister med stemmerett skal ha mottatt valgkort i løpet av uke 31-32. Den som mottar valgkort, men ikke er medlem i Den norske kirke, bes om å ta kontakt med Kirkens servicetorg, tlf. 51 84 04 00 for rettelse i Den norske kirkes medlemsregister. Det samme gjelder den som er medlem i Den norske kirke, men ikke har mottatt valgkort. Medlemsregisteret er grunnlag for kirkelig manntall.

Ettersyn av manntall: Kirkelig manntall for alle soknene i Stavanger er tilgjengelig for ettersyn på Kirkens Servicetorg, Kirkevergekontoret, Klubbgt. 1., 3.etasje i perioden 12. august til 2. september, kl.08-15.30. Ettersyn skjer ved personlig fremmøte. Det er kun anledning til å kontrollere opplysningene som angår en selv, eller en annen person som en har fått skriftlig fullmakt fra. 
Den som mener at en selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i soknet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. 

Utfyllende informasjon om kirkevalget finner du på kirkevalget.no
 

Tilbake