Fellesrådet


Stavanger kirkelige fellesråd er fellesorganet for menighetene i Stavanger.


Fellesrådet har ansvar for kirkebyggene, gravplassene, personell og økonomi. Fellesrådet består av ett medlem valgt av og fra hvert menighetsråd, en geistlig oppnevnt av biskopen (vanligvis domprosten) og en representant fra Stavanger kommune oppnevnt av bystyret. Som daglig leder for Fellesrådets virksomhet er det kirkevergen som fremmer saker og er fellesrådets sekretær. Kirkeverge er Svein Inge Thorstvedt.