Fellesrådet


Stavanger kirkelige fellesråd er fellesorganet for menighetene i Stavanger.


Fellesrådet har ansvar for kirkebyggene, gravplassene, personell og økonomi. Fellesrådet består av ett medlem fra hvert menighetsråd, en geistlig representant, og en representant fra Stavanger kommune. Det er for valgperioden 2023 til 2027 totalt 22 medlemmer i fellesrådet. Ivar Raugstad (representant fra Rennesøy menighet) ble valgt til leder av fellesrådet. Som daglig leder for Fellesrådets virksomhet er det kirkevergen som fremmer saker og er fellesrådets sekretær. Kirkeverge fra 01. januar 2020 er Rune Skagestad. Fellesrådets møtedatoer og referater ligger her.