Biskopen og kirkevergen gleder seg sammen!


500 millioner kroner i året- det er regjeringens plan for bevaring av kirker i Norge. Det gir Kirkeverge Rune Skagestad og biskop Anne Lise Ådnøy grunn til å smile.

Stavanger biskop Anne Lise Ådnøy og kirkeverge i Stavanger Rune Skagestad. Foto: Marie von Krogh/Andreas Borge Håmsø

– Vi er veldig glade for at regjeringen velger å satse på dette. Mange kirker har store behov for vedlikehold og oppgraderinger for å fortsatt være en del av lokalmiljøet, sier Skagestad.

For Stavanger bispedømme er det 52 kirker som omfattes av ordningen, elleve av dem er i Stavanger kommune.

Kirken har en sentral plass i det norske samfunnet, både religiøst, historisk og kulturelt. Mange kirker har vært i kontinuerlig bruk i hundrevis av år. Med dette kirkebevaringsprogrammet vil de fortsatt kunne være det viktige stedet hvor mennesker kan samles i både gleder og sorger gjennom hele livet.  

– Folk bryr seg om kirkene

– Mange kjenner tilhørighet til kirkebyggene, uansett om de går ofte eller sjelden i kirken. Medlemsundersøkelsene våre viser at folk bryr seg om byggene, de er viktige både for lokalsamfunnene og for troslivene våre. Kirkene samler befolkningen i kriser, og er stedet hvor mange markerer de store begivenhetene i livet. Jeg er glad for dette løftet for å bevare kirkebyggene våre, sier biskop Anne Lise Ådnøy.

Listeførte og fredede kirker kan søke

Midlene kommer som utbytte fra Opplysningsvesenets fond og tilleggsbevilgninger over statsbudsjettet. Aktuelle kirker for tilskudd er de som er listeførte eller automatisk fredet.

I programstyret for det nye kirkebevaringsfondet sitter det to representanter fra Den norske kirke, én fra Hovedorganisasjonen KA og tre fra Riksantikvaren. Programstyret skal følge opp bevaringsstrategien og har ansvar for at målene for strategien nås.

Hva betyr fredet, verneverdig og listeført?

Alle kirker oppført før 1650 er automatisk fredet. Det innebærer blant annet at Riksantikvaren skal godkjenne alt arbeid før oppstart. Alle kirker oppført mellom 1650 og 1850 er listeførte, som betyr at de er verneverdige. Også kirker oppført etter 1850 er listeførte, blant annet på grunn av arkitektur, autentisitet, geografi og interiør. For listeførte kirker skal Riksantikvaren gi faglige råd om vedlikehold og restaurering før arbeidet godkjennes av biskopen.

For mer informasjon om kirkebevaringsprogrammet: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonalt-loft-for-kyrkjebygg/id3026219/ 

Her finner du liste over fredede og listeførte kirker i Rogaland

 

Talgje kyrkje er en av kirkene som er del av kirkebevaringsprogrammet. Foto: Andreas Borge Håmsø/Stavanger kirkelige fellesråd

Tilbake

Del